Extra info

algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Ranksport en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van Ranksport, hierna te noemen: “het lid “.
 2. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Ranksport te accepteren.
 3. Aanmelding als lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen. Het lidmaatschap vangt aan per de eerste van de eerstvolgende kalendermaand. In geval van minderjarige geldt dat een gezaghebbende ouder of voogd het lidmaatschapsformulier dient te ondertekenen. De minimale leeftijd, op dag van inschrijving, is 15 jaar.
 4. Bij het eerste bezoek bij Ranksport ontvangt het lid de Ranksport-pas. Uitsluitend op vertoon van een geldige pas krijgt het lid toegang tot Ranksport . Ook groepslesruimtes dienen met de Ranksport-pas te worden betreden.
 5. Gebruik van de Ranksport -pas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar.
 6. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Ranksport-pas, blijft de betalingsverplichting voor het lopende abonnementsperiode onverminderd van kracht. Een vervangende pas kan tegen betaling worden verkregen.
 7. Een lidmaatschap wordt aangegaan met een minimale looptijd van 1 kalendermaand en loopt derhalve per kalendermaand, tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is niet mogelijk.
 8. Ranksport is gerechtigd om in geval van wanbetaling en/of wangedrag van het lid het lidmaatschap per direct te beëindigen. Lid heeft hierbij geen recht op restitutie over de lopende maand.
 9. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met telkens een termijn van een kalendermaand. Indien u het lidmaatschap wenst opzeggen, wordt hierbij een opzegtermijn van een kalendermaand in acht genomen, waarbij de lopende maand niet wordt meegerekend.
 10. De lidmaatschapsbijdrage kan jaarlijks per 1 januari van elk jaar door Ranksport worden geïndexeerd met inachtneming van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie zoals deze door het CBS wordt vastgesteld. Daarnaast is Ranksport gerechtigd om vanwege kostenverhogingen de prijzen te wijzigen. Een verhoging van de lidmaatschapsbijdrage wordt door Ranksport 1 maand van tevoren aan de deelnemer kenbaar gemaakt.
 11. Betaling van de lidmaatschapsbijdrage geschiedt vooraf per maand, en wel uiterlijk op de laatste dag van de maand, door middel van automatische incasso.
 12. Bij stornering van een maandelijkse incasso is Ranksport bovendien gerechtigd om Є 2,50 administratiekosten in rekening te brengen om alsnog het verschuldigde te incasseren.
 13. De betalingsverplichting van de lidmaatschapsbijdrage blijft gedurende de verlengingsperiode zoals bedoeld in artikel 10 onverminderd gewijzigd.
 14. Ranksport kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesrooster en openingstijden. Ranksport zal de wijzigingen minimaal 2 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.
 15. Bij wijziging van de lestijden en/of openingstijden blijft de betalingsverplichting van het lid ongewijzigd.
 16. Op officiële en erkende feestdagen is Ranksport gerechtigd gesloten te zijn.
 17. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.
 18. De betalingsverplichting van het lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van 1 maand
 19. Het lid kan zijn lidmaatschap enkel beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij de balie Ranksport via een opzegformulier.
 20. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het overeengekomen lidmaatschap afloopt, met inachtneming van een kalendermaand opzegtermijn, mits alle verschuldigde termijnen voldaan zijn.
 21. Indien het lid de betalingsverplichtingen niet nakomt, is Ranksport gerechtigd de contractuele rente op grond van artikel 12, alsmede de kosten van zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen, daaronder mede begrepen het volledige honorarium van een advocaat.
 22. Ranksport, de bedrijfsleiding en andere werknemers en/of andere in opdracht van Ranksport handelende personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.
 23. Ieder lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Ranksport, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten. Sporten bij Ranksport is op eigen verantwoording
 24. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Ranksport zijn opgenomen. Ranksport en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
 25. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Ranksport aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 26. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Ranksport, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar de Ranksport vestiging is gevestigd.
 27. Ranksport is gerechtigd de algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art. 9 van deze algemene voorwaarden wordt verlengd.
 28. Geschillen tussen Ranksport en lid die betrekking hebben op de overeenkomsten kunnen zowel door de deelnemer als door Ranksport aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Fitness, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
 29. De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.